olivetti
   Czech     English
o společnosti produkty služby technická podpora partneři aktuality navigace kontakty
        služby
     záruční podmínky
     technický servis
     nájem, leasing
garance poskytované odběratelům

Záruční podmínky


Všeobecné informace k záručním podmínkám

Na kancelářskou techniku je poskytována standardní záruka v rozsahu a za podmínek uvedených v Záručním listu, dodávaném ke každému zařízení. Parametry záruky mohou být garantem nastaveny minimálně na úroveň odpovídající platným příslušným ustanovením Obchodního nebo Občanského zákoníku podle charakteru zboží. Při uplatňování záruky je nutné předložit řádně vyplněný Záruční list potvrzený prodávající organizací a doklad o koupi. V opačném případě si vyhrazujeme právo reklamaci odmítnout.

Standardní záruka u kopírovacích strojů

 1. Záruka je poskytována na dobu 12 měsíců ode dne uvedení zařízení do provozu nebo do zhotovení stanoveného počtu kopií nebo tiskových stran.
 2. Záruka pokrývá bezplatnou opravu závad vzniklých chybou výrobku v záruční době.
 3. Garant zaručuje prodloužení záruky o dobu, po kterou nemohl zákazník zařízení používat z důvodu záruční opravy. Tato doba musí být delší než 1 pracovní den.
 4. Do záruky nejsou započítávány pravidelné prohlídky a údržba, výměna opotřebovaných dílů s prošlou životností, spotřební materiál a opravy stroje poškozeného vinou obsluhy nebo živelnou událostí.
 5. Tyto služby a materiál jsou placeny zákazníkem dle platného sazebníku a to i po dobu záruky.
 6. Záruka bude neprodleně ukončena v těchto případech:
  • používání přístroje v příkrém rozporu s návodem k obsluze
  • používání spotřebního materiálu a náhradních dílů nedodaných garantem
  • provádění oprav nebo modifikací servisní organizací bez smluvního vztahu ke garantovi
  • neodborným zásahem obsluhy do systému stroje s následkem jeho výrazného poškození
  • při přestěhování stroje uživatelem na jiné místo, aniž by o tom byl předem informován garant.

Prodloužená záruka

Záruku lze prodloužit na dobu až 48 měsíců a nadstandardně rozšířit její rozsah na základě uzavření individuální záruční smlouvy. Bližší informace lze získat při konkrétním obchodním jednání.


Copyright © 2015 COMPLET a.s.- vstupní stránka  /   prezentace UNIBIND  /   prezentace OLIVETTI